Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Pozdeň

dle zákona č.34/2006 Sb., vyhláška č. 14/ 2005Sb/

Děti s celodenní docházkou 200,-Kč
Děti s odloženou školní docházkou 0,- Kč
Děti předškolního věku 0,- Kč
Děti s nepravidelnou docházkou 100,-Kč

V měsíci červenci a srpnu, kdy je provoz omezen se výše úplaty nestanovuje.

Platba za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího měsíce.

 V Pozdni 13.1. 2018             

                           Ředitelka MŠ: Bc. Petra Coufalová